Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z poniesieniem opłat, do których należą:

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, uzgodnione ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT.

Podatki
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, pobieranych od czynności notarialnych podlegających opodatkowaniu.

Opłata sądowa
Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, którą szczegółowo reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.