Garwolin ul. Nadwodna 21

Czynności notarialne

Notariusz, jako funkcjonariusz publiczny, dokonuje czynności notarialnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę Prawo o notariacie. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej lub w razie szczególnych okoliczności poza nią (np. w przypadku gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej nie może stawić się osobiście w kancelarii z powodu stanu zdrowia).

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.